Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Anasayfa » Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Başvuru Formunu indirmek için tıklayın.

4WARE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE

İŞLENMESİ POLİTİKASI

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İçindekiler
1. GİRİŞ 2
1.1. Politikanın Amacı 2
1.2. Politikanın Kapsamı 2
1.3. Yürürlük ve Değişiklik 2
2. REFERANSLAR 3
3. TANIMLAR 3
4. VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ 5
4.1. 4WARE KVKK Politikasının Kapsamına Giren Veri Sahipleri 5
4.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları 6
4.2.1. Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmelerine İlişkin Genel Amaçlar 6
4.2.2. Çalışanların Kişisel Verileri Haricindeki Kişisel Verilerin İşlenmelerine İlişkin Genel
Amaçlar 9
5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 11
5.1. Faaliyetler 11
5.2. Kişisel Veri Kategorileri 12
5.2.1. Çalışan Kişisel Veri Kategorileri 12
5.2.2. Çalışan Harici Kişisel Veri Kategorileri 14
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR 17
6.1. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler 17
6.2. Kişisel Verilerin işlenmesine Ilişkin Şartlar 17
6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar 19
7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 20
8. ÇALIŞANLARIN AYDINLATILMASI VE HAKLARI 22
9. ÇALIŞANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ 24
10. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR 24
11. ÇEREZ (Cookie) KULLANIMI 25

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
1. GİRİŞ
1.1. Politikanın Amacı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe
girmiş olup; işbu 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“4ware KVKK Politikası”) ile 4ware
Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“4ware” veya “Kurum”)
tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin
korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmaktır. Bu
kapsamda çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde
olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak
üzere, kişisel verileri kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve 4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine
ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini
amaçlamaktadır.
1.2. Politikanın Kapsamı
Bu politika ile kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından benimsenen
ana ilkeleri ortaya koymaktır.
Bu politika; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, yetkililerimizin, ziyaretçilerimizin, işbirliği
içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.
Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu politikanın
uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi (örn. ziyaretçimiz de olan test4ware’in
Sanayi ve Hizmet testini yapanlar gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca
ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir.
Bu çerçevede 4ware KVKK Politikası, 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini ve kişisel
verileri kapsamaktadır.

1.3. Yürürlük ve Değişiklik

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
İşbu 4WARE KVKK Politikası, 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi www.4ware.com.tr/kvvk adresinde yayımlanmıştır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde 4WARE KVKK
Politikası’nda değişiklik yapma haklı saklıdır. Kanun ile 4WARE KVKK Politikasının hükümlerinin
çelişmesi halinde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

2. REFERANSLAR
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yönetmelikler
3. TANIMLAR
İşbu 4WARE KVKK Politikası’nda kullanılan terimlere ilişkin tanımlar aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Tanım Açıklama
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve kişinin kendi

özgür iradesiyle alınan/açıklanan rıza.

Anonim Hale
Getirme

Kişisel verinin başka verilerle eşleştirilese dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesi.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları
başvuruyu içerecek, politika kapsamında yukarıda bağlantı sağlanan
başvurunun yöntemini açıklayan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından
Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.
Çalışan 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

çalışanı olan gerçek kişilerdir

Çalışan Adayı 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
çalışanı olmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kişisel Sağlık Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık

bilgisi.

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin
İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Özel Nitelikli Kişisel
Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel verilerdir.

Politika 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Kurum / 4ware
Araştırma
Geliştirme Yazılım
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi /
4WARE

4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kişisel verilerin
işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

İş Ortakları

4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
’nin ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında
ortaklık kurduğu kişiler.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri

işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin

sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
4. VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

4.1. 4WARE KVKK Politikasının Kapsamına Giren Veri Sahipleri
4WARE KVKK Politikası kapsamında bulunan veri sahipleri:

4.1.1. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel
verileri işlenmekte olan tüm 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi çalışanlarıdır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri; www.4ware.com.tr
adresini ziyaret eden tüm ziyaretçiler, test4ware testini yapanlar, iş ve çözüm ortakları
ile 4ware çalışanları ve tüm idari personeldir.

4.1.2. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel
verileri işlenmekte olan 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi
kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
1 Çalışan 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi nezdinde çalışan gerçek kişileri ifade
etmektedir.

2 İş Ortakları 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret

Limited Şirketi nezdinde

3 Çözüm Ortakları 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret

Limited Şirketi nezdinde

4 test4ware testini çözen
katılımcılar

5 Ziyaretçi 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi yerleşkelerini ve internet sitesini ziyaret

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

6 Çalışan 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi nezdinde çalışmakta olan tüm idari
personel gibi gerçek kişileri ifade etmektedir.
7 Çalışan Adayı 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi nezdinde çalışmak amacı ile başvuru yapan
çalışan adayları gibi gerçek kişileri ifade etmektedir.
8 Üçüncü Kişiler Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile 4ware
Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etemektedir.

4.1.3. Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu
kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri
sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

4.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
4.2.1. Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmelerine İlişkin Genel Amaçlar
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel
verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki
amaçlarla işlenebilmektedir:
ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
Kurum tarafından
sunulan hizmetlerden
ilgili kişileri
faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından
yapılması ve ilgili iş
süreçlerinin yürütülmesi

 Kurum müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanmasi ve
icrasi
 Talep ve şikayetlerin takibi
 Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi
 Ziyaretçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanmasi ve icrasi

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kurum’un ve Kurum’la iş
ilişkisi içerisinde olan
ilgili kişilerin hukuki,
teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temin
edilmesi

 Kurum faaliyetlerinin kurum prosedürleri ve ilgili mevzuata
uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel
faaliyetlerinin planlanmasi ve icrasi
 Iş sağliği ve güvenliği süreçlerinin planlanmasi ve icrasi
 Verilerin doğru ve güncel olmasinin sağlanmasi
 Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynakli bilgi verilmesi
 Kurum ofis ve tesislerinin güvenliğinin temini
 Ziyaretçi kayıtlarinin oluşturulmasi ve takibi
 Kurum operasyonlarinin güvenliğinin temini
 Kurum demirbaşlarinin ve kaynaklarinin güvenliğinin temini
 Hukuk işlerinin takibi
 Kurum denetim faaliyetlerinin planlanmasi ve icrasi

Kurum’un insan
kaynakları politikaları ve
süreçlerinin planlanması
ve icra edilmesi

 Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynakli
yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri
 Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi
 Insan kaynaklari süreçlerinin planlanmasi
 Kurum içi atama, terfi ve işten ayrılma süreçlerinin
planlanmasi ve icrasi
 Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrasi
 Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve çalışanların katilim
sağladiği kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum
kuruluşlari faaliyetlerinin planlanmasi ve icrasi
 Yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanmasi ve
icrasi
 Performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanmasi ve
icrasi
 Çalışan çıkış işlemlerinin planlanmasi ve icrasi
 Çalışanların kurum süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik
önerilerinin alinmasi ve değerlendirilmesi süreçlerinin
planlanmasi ve icrasi
 Ücret yönetimi
 Çalışan memnuniyetinin ve bağliliği süreçlerinin planlanmasi
ve icrasi

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Kurum tarafından
yürütülen faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için
ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve
buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi

 İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve
İcrası
 Etkinlik Yönetimi
 Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Planlanması,
Desteklenmesi ve İcrası

Kurum’un operasyonel,
ticari ve iş stratejilerinin
planlanması ve icrası

 Kurum Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 İş Ortakları ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
 Uzaktan Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Kurum tarafından
program ve hizmetlerinin
ilgili kişilerin beğenisine
sunulması, önerilmesi ve
tanıtılması için gerekli
olan aktivitelerin
planlanması ve icrası

 Kurum Program ve Hizmetlerinin Planlanması ve İcrası
Kurum’a Bağlılık Oluşturulması ve Arttırılması Süreçlerinin
Planlanması ve İcrası
 Kurum Memnuniyet Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası
 Kurum Program ve Hizmetlerinin Pazarlama Süreçlerinin
Planlanması ve İcrası

4.2.2. Çalışanların Kişisel Verileri Haricindeki Kişisel Verilerin İşlenmelerine İlişkin Genel Amaçlar

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel
verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanunda ve ilgili mevzuatta yeralan kişisel veri
işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:
ANA AMAÇLAR ALT AMAÇLAR
Kurum tarafından
sunulan hizmetlerden
ilgili kişileri
faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından
yapılması ve ilgili iş
süreçlerinin
yürütülmesi

 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 Kurum- iş ve çözüm ortakları ilişkileri yönetimi süreçlerinin
planlanması ve icrası
 Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi
 Öğrenci staj faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 Talep ve şikâyetlerin takibi
 Ziyaretçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

Kurum tarafından
yürütülen faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için
ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli
çalışmaların yapılması
ve buna bağlı iş
süreçlerinin
yürütülmesi

 İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 Etkinlik yönetimi
 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması
 Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve
icrası
 Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası

Kurumun İnsan
Kaynakları Politikaları
ve Süreçlerinin
Planlanması ve İcra

 İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı
yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi
 Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve çalışanların-öğretim
üyelerinin-öğretim görevlilerinin katılım sağladığı kurumsal
sosyal sorumluluk ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin
planlanması ve icrası
 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve
icrası

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Edilmesi  İnsan kaynağı temin süreçlerinin yürütülmesi

 Performans Değerlendirme süreçlerinin planlanması ve
takibi
 Çalışan çıkış işlemlerinin planlanması ve icrası
 Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması
ve icrası
 Çalışanların Kurum süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik
önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin
planlanması ve icrası

Kurumun Operasyonel,
Ticari ve İş
Stratejilerinin
Planlanması ve İcrası

 Uzaktan eğitim merkezi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 Kurum tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve
içerik açısından planlanması ve icrası
 İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

Kurumun ve Kurumla iş
ilişkisi içerisinde olan
ilgili kişilerin hukuki,
teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temin
edilmesi

 Kurum ofis ve tesislerinin güvenliğinin temini
 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası
 Kurum ofis ve tesislerinin güvenliğinin temini
 Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini
 Kurum demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini

Kurum tarafından
program ve
hizmetlerinin ilgili
kişilerin beğenisine
sunulması, önerilmesi
ve tanıtılması için
gerekli olan
aktivitelerin
planlanması ve icrası

 Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası
 Kurum program ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin
planlanması ve icrası
 Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 Kuruma bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin
planlanması ve icrası
 Kurum memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
5.1. Faaliyetler

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iş ilişkisi çerçevesinde
gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili aşağıda bilgi verilmektedir.
 İletişim, e-posta ve internet trafiğinin takibi faaliyetleri çerçevesinde telefon
konuşmalarına ilişkin veriler (görüşme içeriği değil, sadece hangi numara ile ne kadar süre
konuşulduğu), e-posta içerikleri ve gönderilme tarihi gibi tüm veriler ve Kurum tesis ve
ofislerinde sağlanan internet erişimine ilişkin 5651 sayılı Kanun nedeniyle tüm internet
trafiği bilgileri 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
tarafından takip edilebilmekte ve gerektiğinde işlenebilmektedir. 4ware Araştırma
Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından çalışanlara tahsis edilmiş,
iletişim, e-posta ve internet hizmetlerinin iş dışında özel amaçlarla kullanılması yasaktır.
 Disiplin ve usulsüzlüklerle mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışanlara ilişkin kişisel
veriler işlenebilmektedir. Usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılabilmesi için başlatılan disiplin
soruşturmaları ile çeşitli çalışan kişisel verileri işlenebileceği gibi, Kurum içerisinden ya da
dışarısında elde edilebilecek tüm veriler ile ilgili, karşılaştırma gibi her türlü veri işleme
faaliyeti yürütülebilecektir.
 Güvenlik kameraları ile 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi binalarının ve yerleşkelerinin bazı bölümleri izlenebilmekte ve görüntüler
kurumun güvenlik politikalarında belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.
 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından tahsis
edilen bilgisayarın takibi yapılabilmekte ve elektronik cihazlar içerisindeki kişisel
verileriniz işlenebilmektedir. Söz konusu elektronik cihazların iş dışında özel amaçlarla
kullanılması ve bu cihazların içerisinde iş dışında özel kişisel verilerin saklanması yasaktır.
 Çalışanların yan hak ve menfaatlerinin planlanması amacıyla kişisel verilerinin işlenmesi,
örneğin çalışana sağlık sigortası yapılması için söz konusu olabilir. Yan hak ve menfaatlerin
tesisine planlanması kapsamında üçüncü kişilere veri aktarılması söz konusu olur ise,
amaçla sınırlı aktarıma özen gösterilir. Aktarılan verilerin özel nitelikli kişisel veri olması
halinde, 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
ilave tedbirler alınır.
 Çalışanların sağlık verileri, mümkün olan en dar kapsamda işlenmeye çalışılmaktadır.
Kural olarak sağlık verilerine erişim sadece gerekli olması durumunda bu konuda
yetkilendirilmiş çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilecektir. Sağlık verilerinin işlenmesi
gereken durumlarda, bu işlemeyi gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirilen kişilerin, bu

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
verilerin hassasiyetini anlamasına ve gerekli önemleri alabilmesine yönelik
bilgilendirmeler yapılır.
 Kurum araçlarının idari Yönetimi, takibi ve kontrolü, 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri tarafından kullanılan araçlar güvenlik amacıyla
ve trafik kurallarına uyulmasını temin ve takip etmek amacıyla 4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından mesai saatleri içerisinde takip
edilmektedir.
 Sistem odalarına giriş güvenliğinin sağlanması için kimlik doğrulama, 4ware Araştırma
Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bilişim sistemlerinin bulunduğu veri
merkezlerine girişlerde güvenliğin sağlanması amacıyla veri işlenmektedir.
 Yerleşkelere ve Yurtlara giriş güvenliğinin sağlanması için kimlik doğrulama, 4ware
Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ofisine girişlerde güvenliğin
sağlanması amacıyla veri işlenmektedir.

5.2. Kişisel Veri Kategorileri
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülen
çalışan kişisel verisi işleme faaliyetleri kapsamında; Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı aşağıda kategorize edilmiş kişisel
verileri işlemektedir.
5.2.1. Çalışan Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL VERİ
KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği,
evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair
tüm bilgiler

İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim

kurulmasına yönelik bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın
Bilgisi

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Kurumun ve veri
sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik
Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında
alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve
belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari

güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Finansal Bilgi Kurumumuz ile kişisel veri sahibinin kurmuş olduğu hukuki
ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren
bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Özlük Bilgisi 4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 75’de belirtilen özlük dosyası içindeki

personele ait tutulan tüm verileridir.

Çalışan İşlem Bilgisi Çalışanlarımızın veya Kurumumuzla çalışma ilişkisi içerisinde olan
gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin
işlenen kişisel veriler

Çalışan Performans ve
Kariyer Gelişim Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Kurumumuzla çalışma ilişkisi içerisinde olan
gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer
gelişimlerinin Kurumumuzun insan kaynakları politikası
kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel
veriler

Yan Haklar ve
Menfaatler Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Kurumumuzla çalışma ilişkisi içerisinde olan
diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve
menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif
kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi için işlenen
kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum
Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası
ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kurumumuzun politikalarına
uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi Kurumumuzun kanuni yükümlülükleri ve Kurum politikalarına

uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
özel nitelikli kişisel veridir.

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Talep/Şikâyet Yönetimi
Bilgisi

Kurumumuza yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin
alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi Kurumumuzun ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler
ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan
aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi Kurumumuzun ticari hak ve menfaatleri ile öğrencilerimizin hak
ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli
hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak
işlenen kişisel veriler

5.2.2. Çalışan Harici Kişisel Veri Kategorileri
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda
kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme
şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ
KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği,
evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair
tüm bilgiler

İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim

kurulmasına yönelik bilgiler

Lokasyon Verisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık
olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, veri sahibinin
konumunu tespit etmeye yarayan veriler

Aile Bireyleri ve Yakın
Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık
olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili Kurum ve veri
sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel
veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Risk Yönetimi Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık
olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Kurum’un ticari,
teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler

Fiziksel Mekân Güvenlik
Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında
alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve
belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari

güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Finansal Bilgi Kurumumuzun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki
ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren
bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan Adayı Bilgisi Kurumumuzun çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya
ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Kurumumuzun insan
kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak
değerlendirilmiş veya Kurumumuzla çalışma ilişkisi içerisinde
olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum
Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası
ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kurum politikalarına uyum
kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi Kurumumuzun kanuni yükümlülükleri ve Kurum politikalarına

uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Pazarlama Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık
olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Kurum tarafından
pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler

Talep/Şikâyet Yönetimi Kurumumuz yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bilgisi alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar Yönetimi Bilgisi Kurumumuzun ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler
ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan
aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi Kurumumuzun ticari hak ve menfaatleri ile öğrencilerimizin hak
ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli
hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak
işlenen kişisel veriler

Görsel ve İşitsel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık
olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle
ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR
6.1. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel
verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak
işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:
 Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; 4ware
Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , kişisel verilerinizin
işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak
hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin
makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna
ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel
olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; 4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri
işleme amaçlarını tespit eder. Aynı zamanda bu amaçların hukuka aykırı olmamasına
dikkat eder.
 Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; 4ware Araştırma
Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından veri işleme faaliyeti,
toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu
amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması;
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel veri
işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması
ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
6.2. Kişisel Verilerin işlenmesine Ilişkin Şartlar
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel
verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı
halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı
durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, 4ware Araştırma
Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafıdan veri sahibinin kişisel verileri,
veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak,
tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi
halinde işlenebilmektedir.
 Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde 4ware Araştırma
Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel veriler, veri sahibinin
açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri
işleyecektir.
 Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri
işlemenin zorunlu olması halinde, 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin
hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması
durumunda işlenecektir.
 Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması durumunda, veri sahibi ile 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti
gerçekleştirilecektir.
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işleme
faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki
yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir
şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel
veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması
durumunda, 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel
verilerini işleyebilecektir.
 Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, 4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi
şartıyla 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin
işlenmesinde 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin
işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve
dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.
6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar
Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir.
Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , özel nitelikli kişisel
verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını
sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:
 Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık
rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında
bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilmektedir.

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave
düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda
kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.
 Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer
alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az
birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel
verileriniz 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından
aktarılabilmektedir.
 Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde,
Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış
olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin
temel ilkelere uymak şartıyla 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.
Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli
ülkelerden olmaması halinde, 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt
etmesi üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5.
ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin
varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde 4ware
Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi , aşağıdaki tabloda
kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF
KATEGORİZASYONU

KAPSAM AKTARIM AMACI

İş Ortağı 4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret

İş ortaklığının kurulma
amaçlarının yerine

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Limited Şirketi ’nın ticari
faaliyetlerini yürütürken iş
ortaklığı kurduğu taraflar

getirilmesini temin etmek
amacıyla sınırlı olarak kişisel
verilerin paylaşımı

Tedarikçi 4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ’nden aldığı
talimatlar doğrultusunda ve
4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi ile arasındaki
sözleşmeye dayanarak 4ware
Araştırma Geliştirme Yazılım
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
’nin ticari faaliyetlerini
sürdürmesine yönelik hizmet
sunan taraflar

Tedarikçiden dış kaynaklı
olarak temin edilen
hizmetlerin alınması ile sınırlı
olarak aktarım

Kanunen Yetkili Kamu
Kurumu

Hukuken 4ware Araştırma
Geliştirme Yazılım Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi ’nden
bilgi ve belge almaya yetkili
kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve
kuruluşlarının bilgi talep
etme amacıyla sınırlı olarak
kişisel veri paylaşımı

Kanunen Yetkili Özel
Kurum

Hukuken 4ware Araştırma
Geliştirme Yazılım Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi ’nden
bilgi ve belge almaya yetkili özel
hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin
hukuki yetkisi dahilinde talep
ettiği amaçla sınırlı olarak
verilerin paylaşımı

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
8. ÇALIŞANLARIN AYDINLATILMASI VE HAKLARI
Kanun’un 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin
işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları
gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla 4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü
her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Kurum içi gerekli yapı
oluşturulmuştur. Bu kapsamda;
 Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4.
Bölümünü inceleyiniz.
 Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizin
işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3.
bölümüne bakınız.
 Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
belirtmek isteriz:
― Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
― Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
― Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
― Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
― Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
― Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
― İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
― Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.4ware.com.tr/kvvk adresinden
ulaşabileceğiniz 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Veri
Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, başvuruların
değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını
tespit etmektedir. Bununla birlikte 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek
bilgi isteyebilmektedir.
4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından veri sahibi
başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir.
Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. ÇALIŞANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE
GETİRİLMESİ
Kanun’un 7. maddesine göre mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde çalışanlara ait kişisel verileri re’sen veya
çalışanın talebi üzerine 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ,
Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

10. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR
Kanun’un 28. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

– Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta
yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
– Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
– Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç
teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
– Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi.
– Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak
yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28. maddesi gereğince; aşağıda sayılan durumlarda 4ware Araştırma Geliştirme
Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından çalışanlarına aydınlatma yapılması
gerekmemektedir ve çalışanlar, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere,
Kanunda belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

Doküman Kod Revizyon Tarihi 25.07.2018
Yayın Tarihi 01.08.2018 Revizyon No KVKK 1.2
This document (including any attachments) is confidential and may be privileged. Any unauthorized use, copying, distribution or dissemination of this document in whole or in
part is strictly prohibited. Bu döküman (ekleri de dahil olmak uzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dökümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, kopyalanması,
dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 4ware Araştırma Geliştirme Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

error: Veriler Korunmaktadır.